Website Algemene voorwaarden

Website Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Finance Traders Media, onderdeel van de CMSI Global LTD. Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, en kennisgevingen, disclaimers of andere algemene voorwaarden of andere verklaringen op deze website (gezamenlijk aangeduid als "algemene voorwaarden"). Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in onderworpen te zijn aan de algemene voorwaarden.

Verantwoordelijkheid van bezoekers

De informatie op deze website is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door een persoon in een land of rechtsgebied waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- of regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van bezoekers van deze website om de voorwaarden te kennen van en zich te houden aan de lokale wet- of regelgeving waaraan zij zijn onderworpen.

Producten en diensten

Niet alle producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen, worden noodzakelijkerwijs door ons geleverd. De identificatie of het gebruik van producten, diensten, websites of netwerken van derden is geen goedkeuring van dergelijke producten, diensten of websites of netwerken. Deze website biedt u mogelijk toegang tot websites en netwerken die door anderen dan ons worden aangeboden via een hypertekst- of andere link. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot materialen op een website of netwerk dat niet onder onze directe controle valt. U erkent dat uw toegang tot dergelijke andere websites of netwerken via een dergelijke link ons mogelijk vereist om bepaalde informatie over u aan de eigenaar van die website of dat netwerk te verstrekken. Niets op deze website is bedoeld om te worden noch moet het door u worden begrepen als beleggingsadvies van of door ons.

Aanbiedingen van derden

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere speciale aanbiedingen of promoties door personen die geen deel uitmaken van onze groep van bedrijven. Onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving die niet kan worden uitgesloten, geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor het doel van de goederen of diensten die beschikbaar zijn bij deze personen. Het verkrijgen van goederen of diensten van deze personen is op eigen risico. U vrijwaart elk lid van onze groep van ondernemingen tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met uw verkrijging van goederen of diensten van een derde partij waarnaar op deze website wordt verwezen.

Marktgegevens

Met betrekking tot marktgegevens of andere informatie die wij of een externe dienstverlener op deze website weergeven: (a) dergelijke gegevens zijn slechts indicatief en wij en een dergelijke aanbieder zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk als dergelijke gegevens of informatie onjuist is of onvolledig in enig opzicht; (b) wij en een dergelijke provider niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige actie die u neemt of niet neemt op basis van dergelijke gegevens of informatie; en (c) dergelijke gegevens of informatie eigendom is van ons en / of een dergelijke provider en u deze gegevens of informatie niet geheel of gedeeltelijk mag doorgeven, opnieuw distribueren, publiceren, openbaar maken, of weergeven aan derden, behalve als dat nodig is door enige wet of regelgeving.

Privacy

We zullen ons houden aan de verplichtingen die ons worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Vertrouwelijkheid

U erkent en gaat ermee akkoord dat elke instructie of communicatie die door u of namens u via deze website wordt verzonden op eigen risico wordt gemaakt. U geeft ons toestemming om te vertrouwen op en op te treden, en behandelen als volledig geautoriseerd en bindend voor u, elke instructie aan ons gegeven waarvan wij denken dat die door u is gegeven.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt door gebruik van of toegang tot deze website, of ons falen om deze website te verstrekken. Onze aansprakelijkheid voor nalatigheid, contractbreuk of overtreding van enige wet als gevolg van het niet verstrekken van deze website of een deel ervan, of voor problemen met deze website, die niet wettig kunnen worden uitgesloten, is beperkt, naar onze keuze en voor zover maximaal toegestaan door de wet, om deze website of enig deel ervan opnieuw aan u te leveren, of om te betalen voor de herbevoorrading van deze website of enig deel ervan aan u.

Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de in Engeland geldende wetgeving en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor het vaststellen van geschillen over de algemene voorwaarden.

Amendement

Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om de juistheid van de informatie op deze website te waarborgen, kan de informatie op de website worden gewijzigd, vaak zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door ons worden gewijzigd en u gaat ermee akkoord gebonden te blijven aan deze gewijzigde voorwaarden en bepalingen. We zullen u op de hoogte brengen van deze wijzigingen door op deze website herziene bepalingen en voorwaarden te publiceren - we zullen u niet afzonderlijk op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

Scheidbaarheid

Als het geheel of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of illegaal is in een rechtsgebied, dan zal die bepaling of, indien toegestaan, het relevante deel ervan, worden gescheiden met betrekking tot dat rechtsgebied. Het resterende deel van de Algemene voorwaarden is volledig van kracht en de geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling in een ander rechtsgebied wordt niet beïnvloed. Deze clausule heeft geen effect als de verbreking het basiskarakter van de Algemene Voorwaarden wijzigt of in strijd is met de openbare orde.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, databaserechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website zijn van ons of een derde partij inclusief onze licentiegevers. Deze inhoud kan namen, voorwaarden en / of gegevens bevatten die al dan niet kunnen worden geïdentificeerd met een symbool dat het identificeert als een naam, termijn of item waarin auteursrechten worden geëist of waarin een geregistreerd handelsmerk wordt bewaard. Het ontbreken van een dergelijk symbool mag in geen geval worden begrepen als dat de naam, het begrip of de gegevens niet de intellectueel is van onszelf of van een derde partij.

Intellectuele eigendommen van derden die door ons worden gebruikt in de inhoud van onze website, mogen niet worden geïnterpreteerd als zijnde dat de externe eigenaar sponsort, instemt of op enige manier verbonden is met ons of met ons bedrijf, noch dat zij enige verklaring afleggen met betrekking tot de raadzaamheid van het gokken op of handelen in onze producten.

Behalve waar nodig om de informatie op deze website in uw browser te bekijken, of zoals toegestaan volgens de Engelse wet of deze algemene voorwaarden, mag geen informatie of inhoud op deze website worden gereproduceerd, aangepast, geüpload naar een derde partij, gekoppeld aan, ingelijst, uitgevoerd in het openbaar, gedistribueerd of verzonden in welke vorm dan ook door enig proces zonder onze specifieke schriftelijke toestemming.

Apple, het Apple-logo, iPod, iPad, iPod touch en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Het handelsmerk BlackBerry® is het eigendom van Research In Motion Limited en is geregistreerd en / of wordt gebruikt in de VS en andere landen over de hele wereld.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mededelingen

We kunnen mededelingen sturen naar het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons op de hoogte stelt van elke wijziging in uw e-mailadres. Elke kennisgeving die door ons naar uw e-mailadres wordt gestuurd, wordt geacht te zijn geleverd op het moment van verzending.

Beëindiging

We hebben het recht om uw gebruik van deze website te beëindigen als we naar eigen goeddunken bepalen dat u de algemene voorwaarden hebt overtreden.